Mateřské centrum Kuřátka

Historie

Mateřské centrum Kuřátka, občanské sdružení
Brno, Poštovská 1

MC Kuřátka vzniklo a zahájilo svou činnost v roce 1999 za podpory ÚMČ Brno – Střed. Centrum připravuje pestrý program a kluby pro děti, ale také spoustu zajímavých akcí a přednášek pro maminky. Nezastupitelnou úlohu v centru mají i poradny. v roce 2001 rozšířilo svou činnost o akce pro rodiny s dětmi a akce celomšstského významu.

Svou činností Mateřské centrum Kuřátka přispívá k rozvoji občanské společnosti, aktivně se podílí na životě města spoluprací se Statutárním městem Brnem, podnikatelským sektorem a Úřadem městské Části Brno – Střed. Akce, které centrum připravuje v centru města, přispívají k oživení života Středu města. Hlavním posláním centra je adaptace dětí do cizího proStředí, první dětské kontakty, poradny pro maminky v péči o děti a domácnost a vytváření pestré palety činností pro nejmenší děti, ale také pro starší děti. Centrum klade důraz na rozvoj osobnosti dětí (bazální osobnost dítěte se rozvíjí v prvních třech letech) a vzájemnou spolupráci. Je významnou oporou jak pro nastávající maminky, které se mohou přijít poradit, tak hlavně pro ty maminky s malými dětmi, které jsou vystaveny časové zátěži a stresům při plnění rodičovských úkolů. děti zde nacházejí během dne potřebný klidový režim a maminky podle možností mohou navštěvovat různé zajímavé přednášky na daná témata. činnost je rozmanitá, potřebná a v mnohém směru poučná a je zaměřena především na mladou zdravou rodinu.

V září 1999 začalo centrum připravovat pravidelné programy pro děti a maminky, které se přizpůsobovaly přáním a potřebám maminek i dětí. Naučily jsme se, o které aktivity je zájem, co matky i děti potřebují, to bylo hlavním kritériem při přípravě a utváření dalších programů. Vytvořily jsme pravidelné kluby pro nejmenší děti, otevřely Kuřátka i v odpoledních hodinách, začaly jsme zvát odborníky z různých oblastí na besedy. Naučily jsme se pracovat s kolektivem těch nejmladších návštěvníků centra a zaujmout je pestrým programem. Podařilo se nám zbourat představu dospělých, že děti do 3 let nemají jinou potřebu než klasické papat, spinkat, … Mnohá maminka je překvapena co její mrňousek v kolektivu dokáže! Nejenom Výtvarně, ale také dramaticky. děti se učí od prvních krůčků předstoupit před publikum a prezentovat sebe i své umění. Učí se zapojovat do her a mnohdy se učí i matky jak k dítěti přistupovat či řešit rozmanité situace. Navazováním vztahů s ostatními se dítě naučí komunikovat. Různé podněty podporují vývoj mozku, těla i emocí a ty se vyvíjejí nejrychleji v prvních dvou letech života. Nejlépe se děti učí, když si hrají s vrstevníky, nápodobou. Kontakt se stejně starými dětmi je velkým stimulem. Naučí se lépe chápat, rozvíjí jazykové schopnosti a sebedůvěru. Do našeho mateřského centra mohou zavítat všichni zájemci bez ohledu na náboženskou, rasovou či politickou příslušnost.

Po narůstajícím počtu návštěvníků jsme začaly, mimo pravidelný program centra, organizovat i akce celomšstského významu, jež navštěvuje na stovky dětí od 1 – 12 let s rodiči a prarodiči.

Celoměstské akce, které již každoročně organizujeme:
od roku 2001 – Barevnější svět – malování na chodníku na Den matek
od roku 2001 – Kočárkové a Koloběžkové závody
od roku 2001 – Lidový Skřivánek – soutěžní přehlídka ve zpěvu lidových písní v sále B. Bakaly pro MŠ a ZŠ
od roku 2001 – Šikuláda – stezka plná úkolů v rámci akce Brněnské Dny pro zdraví, Kanceláře Brno – Zdravé město
od roku 2001 – Zpívání na náměstí Svobody pod Vánočním stromem
od roku 2002 – Pohádkové kouzlení – výlet do pohádek
od roku 2003 – Hledání pokladu pirátů, cesta za poznáním
od roku 2006 – Příroda a děti – projektová soutěž pro děti 3 – 12 let s ekologickou tématikou
od roku 2008 – Putování za sluníčkem – stezka úkolů zaměřená na ekologii

Na akcích spolupracujeme se Statutárním městem Brnem, Úřadem Městské Části Brno – Střed, podnikatelským sektorem a širokou veřejností. Mediálními partnery centra je Rádio Petrov a úzce spolupracujeme s Českým rozhlasem Brno, Zpravodaji městských Částí. Zapojujeme se také do dalších aktivit, které organizují jiné neziskové organizace – aktivně se účastníme akcí, určených rodinám s dětmi. Snažíme se svou činností zviditelnit a podpořit aktivní rodinu a tak podpořit zdravý rozvoj dětí.

Smysl a přínos z akcí MC vidíme ve společných prožitcích rodin, které působí bezproblémově, leč naším mottem je, že se o rodinu a vztahy musí pečovat a neustále zlepšovat. Proto nabízíme akce, kde mají členové rodin možnost být spolu, smát se spolu, hrát si. Naší snahou je zdolat mýtus, že děti do 3 let zábavu a kolektiv nepotřebují. Vždyť malé děti se učí nejrychleji a my doufáme, že i to co do nich vložíme v nejútlejším věku, bude zúročeno později k naší i společenské spokojenosti. Naše akce jsou určeny všem, kdo se chtějí inspirovat a udělat něco pro své zdraví. Podporujeme rodiny a rodinný život, rozvoj talentů a všestranný rozvoj dětí, dáváme impuls k celoživotnímu vzdělávání dospělých. Aktivity MC Kuřátka rozvíjí kreativitu, tvoživost dětí, logické, kreativní a kritické myšlení, umožňuje učení při činnostech, nabízí volnočasové aktivity pro školní děti, nabízí inspiraci pro činnosti rodiny.

Poradenská činnost, besedy, přednášky probíhají v neformálním proStředí, kde se maminky i děti cítí dobře a uvolněně. MC Kuřátka je přístupné široké veřejnosti. Má své stálé klienty, ale také jen občasné, maminky z širokého okolí, které do Brna zavítají jen občas a v centru najdou odpočinek, rady, nápady a pomoc. Pravidelné programy pro nejmenší děti umožňují první sociální zkušenost, seznámení s výtvarnými technikami, hudební základy, pedagogické vedení a pomoc mnoha dětem i maminkám. MC Kuřátka poskytuje své služby 1500 klientům každý rok.

MC Kuřátka nemá žádné zaměstnance a je založeno na vzájemné pomoci, ochotě a aktivní činnosti mnoha rodin. Děkuji všem, kteří jsou ochotni se stále zapojovat do veřejného života a nabízí svůj um, kreativitu a volný čas dalším rodinám.

Mgr. Eliška Břoušková
koordinátorka MC Kuřátka
Mateřské centrum Kuřátka, Poštovská 1, Brno